Jak v tiskové zprávě uvedl náměstek pro územní plánování a rozvoj Petr Hlaváček, Rohanský a Libeňský ostrov s přístavem jsou významnou součástí pravobřežního holešovického meandru Vltavy. Rozlehlé nábřeží má velké předpoklady stát se metropolitně významným, přírodně krajinářským parkem v nivě řeky, rekreačním zázemím s přímým vztahem k centru města a s těsnými vazbami na plánovanou výstavbu na pravém břehu Vltavy. Má také vazbu na Holešovické nábřeží, potažmo na transformaci holešovického brownfieldu prostřednictvím Hlávkova a Libeňského mostu, přívozu (budoucí „vodní tramvají“) s výhledově posílenými pěšími i dopravními vazbami (lávka přes Štvanici a Rohanský most)“.

V souvislosti s rozhodnutím rekonstruovat Libeňský most tak Technická správa komunikací zadala ještě v červnu 2016 dílčí přepočet 2D povodňového modelu hl. m. Prahy pro posouzení realizace inundačního (záplavového) pole a vyhodnocení vlivu stavby na povodňové průtoky. Posudek potvrzuje předchozí závěry, které hovoří pro „zprůtočnění“ Libeňského mostu, zvýšení retenční kapacity Rohanského ostrova a vybudování nového inundačního pole.

Snížení nivelety Rohanského ostrova spočívá v odstranění navážek z odpadů ze staveb prováděných ve 2. polovině 20. století. V souladu s hrubými terénními úpravami provedenými podle povolené stavby dojde také k výraznému zlepšení životního prostředí v nivě Vltavy. Součástí celé realizace však musí být dobudování nového průtočného kanálu podle nového projektu.

Park má navíc podle platných celostátních i městských dokumentů plnit roli regionálního biocentra územního systému ekologické stability.

Podle náměstka pro životní prostředí a bezpečnost Petra Hlubučka, celková revitalizace území bude dovršena založením městského přírodního parku s širokým potenciálem rekreačního využití. Z hlediska koncepce protipovodňové ochrany, bezpečnosti i budoucího přírodně krajinářského parku má vysoký význam sledovat a realizovat projekt jako celek, tedy rekonstrukci Libeňského mostu s přidaným inundačním polem a úpravy Rohanského ostrova, jelikož se jedná o nespornou společenskou prioritu a veřejný zájem.

Rada města také počítá se založením pracovní skupiny složené ze zástupců politické reprezentace hlavního města Prahy, městských částí Prahy 7 a Prahy 8, odborníků a expertů včetně klíčových vlastníků. Příprava nového metropolitního parku je součástí širší koordinace rozvoje města podél obou břehů vltavského meandru.

Z cisterny na překladišti unikla nebezpečná chemikálie

Na překladišti kontejnerů u přístaviště v Krásném Březně, což je část statutárního a krajského města Ústí nad Labem, začal ještě v pátek unikat allylchlorid. Při likvidaci nebezpečné látky ak zasahovali hasiči a další složky IZS včetně městské policie. Podle informací hasičského záchranného sboru z cisterny o objemu 25 metrů krychlových uniklo 1100 litrů allylchloridu. Po nutném zabezpečení byla cisterna naložena na vagon a za zvláštních bezpečnostních opatření převezena zpět do Spolchemie. Jak na své webové stránce uvedlo město Ústí nad Labem, při transportu bylo třeba mimo jiné zasáhnout do provozu železniční dopravy a vyklidit místní nádraží.

(SCa, ČA, foto: Pixabay)

Komentáře